Uygulamayı İndir
Lütfen Bekleyiniz.
Uygulamayı İndir
Foneva Portföy Yönetim A. Ş. 2024 Tüm Hakları Saklıdır

Kişisel Verilerin İşlem Görmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Adı: Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres: Ayazağa Mah. Mimar Sinan Sk. Seba Office No:21D İç Kapı No:70 Sarıyer/İSTANBUL
Telefon: 0212 706 33 44
Faks: 0212 706 33 45
Vergi Dairesi: İstanbul Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi No: 3881770376
E-Posta: [email protected]


2.  Tanım

Foneva Portföy Yönetimi A.Ş., (“Şirket”), www.fonmap.com sitesi üzerinden toplamakta olduğu kişisel verilerinizin Veri Sorumlusu olarak Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar; söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir; müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir.

Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. 
 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Aşağıda sayılı kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.
 

3. İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri: Ad, soyad, 
İletişim Bilgileri: Cep telefonu, e-posta adresi

4. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, www.fonmap.com internet sitesi üzerinden tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olarak otomatik olmayan yollarla hukuka uygun bir şekilde toplanmaktadır. 
 

Toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5. maddesi kapsamında kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
 

Verileriniz, kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmediği yahut bir uyuşmazlığın çözümü için daha uzun bir süre saklanmaları ve işlenmeleri gerekmediği takdirde Şirket ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanacak ve işlenecektir. Müşteri ilişkiniz her ne sebeple sona ererse ersin kişisel verileriniz yasaların öngördüğü süreler boyunca saklanmaya devam eder.  Bu sürelerin sona ermesinden sonra verilerinizin imha edilmesine ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve İmha Politikası üzerinden ulaşabilirsiniz.

5. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak; öneri, talep, şikâyet, satın alma/iade, müşteri memnuniyeti, tarafınızla iletişim kurma, kurumsal iletişimi sağlama, Müşteri işlem süreçlerinin yürütülmesi, özel portföy yönetimi iş ve işlemlerinin yürütülmesi, güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenerek yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi olarak;

●    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
●    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
●    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahipsiniz.


Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize [email protected] e-posta adresi üzerinden iletmeniz durumunda Şirket, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içerisinde talebinizi ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

7. İlgili Kişi Olarak Haklarınıza İlişkin Talepleriniz

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvuruyu yazılı olarak merkez ve merkez dışı örgütlerimize veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Şirket’e daha önce bildirdiğiniz ve kayıtlarda yer alan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bildirimde bulunabilirsiniz. Şirket, talebin mahiyetine ve başvuru yöntemine göre başvurunun size ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarınızın korunabilmesi amacıyla kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi ek doğrulamalar isteyebilir.
 

Şirket gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve İmha Politikası’nda önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.