Uygulamayı İndir
Lütfen Bekleyiniz.
Uygulamayı İndir
Foneva Portföy Yönetim A. Ş. 2024 Tüm Hakları Saklıdır

Kişisel Verilerin İşlem Görmesine İlişkin Aydınlatma Metni

1. Veri Sorumlusu Kimliği

Adı: Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.
Adres: Seba Office Boulevard Ayazağa, Mimar Sinan Sk. No:21 D 70 Sarıyer/ İstanbul
Telefon: 0212 706 33 44
Faks: 0212 706 33 45
Vergi Dairesi: İstanbul Maslak Vergi Dairesi Müdürlüğü
Vergi No: 3881770376
E-Posta: [email protected]
KEP: [email protected]


2.  Tanım

FONMAP isimli uygulama adı altında sizlere hizmet sağlayan Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. (“Şirket”), Veri Sorumlusu olarak, kişisel verilerinize ilişkin Anayasal güvence altına alınmış olan kişisel hak ve özgürlüklerinize saygı duyar, söz konusu kişisel hak ve özgürlüklerin korunması konusunda en iyi gayreti gösterir müşteri bilgilerinin gizli tutulması ve bu bilgilerin üçüncü kişilerle paylaşılmamasına büyük önem verir. Tüm çalışanlarımız, görevlerini yerine getirirken elde ettikleri bilgilerin gizliliğini korumayı ve söz konusu bilgileri sadece mevzuat kapsamında ve mesleki görevlerini yerine getirmede kullanmayı taahhüt etmektedirler. 

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kişisel veri, kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü veriyi kapsamaktadır. Kişisel verinin özel bir türü olan özel nitelikli kişisel veri ise ırk, etnik köken, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep, diğer inançlar, kılık ve kıyafet, dernek, vakıf veya sendika üyeliği, sağlık, cinsel hayat, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleri, biyometrik ve genetik verileri ifade eder. Kişisel verileriniz veri sorumlusu sıfatıyla Şirket tarafından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir.

3. İşlenen Kişisel Veriler

Kimlik Bilgileri: Kimlik fotokopisi, ad, soyad, kimlik türü, MKK no, doğum yeri, doğum tarihi, anne adı, baba adı, kimlik seri no, T.C. kimlik numarası, vergi kimlik numarası, vukuatlı nüfus kayıt belgesi, adli sicil kaydı, pasaport, ehliyet, cinsiyet, uyruk bilgisi, SGK numarası, taşıt plakası gibi kişinin kimliğine dair tüm bilgiler, sağlık ile ilgili veriler (kan grubu, biyometrik ve genetik veriler vb.),
Görsel ve İşitsel Kayıtlar: Vesikalık fotoğraf, kamera kaydı (mekân güvenlik bilgisi kapsamında girilen kayıtlar hariç), fotoğraf, ses kaydı, video kayıtları, elektronik iletişim kayıtları, fiziksel mekâna girişte mekanın içerisinde alınan kayıtlar ve belgelere ilişkin kişisel veriler, parmak izi kayıtları kişisel veri içeren belgelerin kopyası niteliğindeki belgelerde yer alan veriler,
İletişim Bilgileri: Telefon numarası, faks numarası, iletişim adresi, e-posta adresi, iş yeri adresi, ikametgâh adresi, 
Mesleki Deneyim: Eğitim bilgileri, özgeçmişte yer alan bilgiler, diploma, meslek bilgisi,
İşlem Güvenliği Bilgileri: Elektronik kanallara giriş için gerekli müşteri bilgileri, IP adresleri, şifre ve parolalar, bu kanallarda kullanılan güvenlik uygulamaları ve yasal yükümlülüklerin yerine getirilmesi gibi amaçlarla işlenen konum bilgileri ile ilgili kişilerin rızasına istinaden işlenen biyometrik veriler,
Müşteri İşlem Bilgileri: Ürün ve hizmetlerimizin kullanımına yönelik kayıtlar ile müşterinin ürün ve hizmetleri kullanımı için gerekli olan talimatları, sözleşme onayları ve talepleri gibi bilgiler, Şirket’e yöneltilmiş olan her türlü talep veya şikâyetin alınması ve değerlendirilmesine ilişkin kişisel veriler,
Pazarlama Verileri: Müşterilerimizin, müşteri adaylarımızın ve ilgili olabilecek diğer gerçek kişilerin verecekleri izin doğrultusunda alışveriş geçmişi bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen veriler,
Finansal Bilgiler: Şirketimizin kişisel veri sahibi ile kurmuş olduğu hukuki ilişkinin tipine göre yaratılan her türlü finansal sonucu gösteren bilgi, belge ve kayıtlara ilişkin işlenen kişisel veriler. Kurumumuzca, üretilen fiyatlandırma, mutabakat, müşteri bilgileri, müşterinin tarafımızdan aldığı ürün ve hizmetlere yönelik yeknesak numaralar, hesap numaraları, IBAN, tahsilat ve ödeme faaliyetlerine ilişkin detaylı ve her türlü finansal veriler, yatırım yapılmak istenen ürüne dair gerekli kriterlere sahip olunduğunu kanıtlayacak bilgi ve belgelerin tamamı.

4. Kişisel Verilerin Toplanmasına İlişkin Yöntemler ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, www.foneva.co ve yönlendirmesi ile ve/veya doğrudan erişebileceğiniz www.fonmap.com internet sitesini ziyaret etmeniz ile birlikte otomatik veya otomatik olmayan yollarla hukuka uygun bir şekilde toplanmaktadır. 

Bu mecralardan toplanan kişisel verileriniz; kanunlarda açıkça öngörülmesi, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak işlenmektedir. 
 

Verileriniz, kanunlarda daha uzun bir süre öngörülmediği yahut bir uyuşmazlığın çözümü için daha uzun bir süre saklanmaları ve işlenmeleri gerekmediği takdirde şirket ile olan müşteri ilişkiniz devam ettiği sürece saklanacak ve işlenecektir. Müşteri ilişkiniz her ne sebeple sona ererse ersin kişisel verilerini yasaların öngördüğü süreler boyunca saklanmaya devam eder.  Bu sürelerin sona ermesinden sonra verilerinizin imha edilmesine ilişkin detaylı bilgiye Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve İmha Politikası üzerinden ulaşabilirsiniz.

Şirketimizce işlenecek kişisel veriler ilk olarak Kanun’un 5/2-a maddesine göre ilgili kanunda ve ikincil mevzuatta açıkça öngörüldüğünden, ikinci olarak anılan kanunun 5/2-ç maddesi uyarınca ispat külfetinin işverenin üzerinde olması sebebi ile işverenin hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olduğundan, üçüncü olarak da anılan kanunun 5/2-c maddesi uyarınca bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması nedenleri ile işlenmektedir.

5. Kişisel Verilerin İşlenme ve Aktarılma Amaçları

Kişisel verileriniz, Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak; öneri, talep, şikâyet, satın alma/iade, müşteri memnuniyeti, iş başvurusu taleplerinizin yanıtlanması, tarafınızla iletişim kurma, kurumsal iletişimi sağlama, Şirket’in ticari ve/veya iş stratejilerinin planlanması ve/veya icrası, Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki veya teknik güvenliği ile iş sürekliliğinin temini ve Şirket’in iştiraki olduğu/iş birliği içerisinde bulunduğu/aracılık ettiği kuruluşlar ile birlikte yürütülen pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve icrası, Müşteri işlem süreçlerinin yürütülmesi, özel portföy yönetimi iş ve işlemlerinin yürütülmesi, güvenlik, operasyon, raporlama, istatistik faaliyetlerinin yürütülmesi amaçlarıyla işlenerek yurt içinde veya yurt dışında yerleşik hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve bağlı ortaklıklarımız, topluluk şirketlerimiz, tedarikçilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına aktarılabilmektedir.

6. Kişisel Verileriniz ile İlgili Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel Verileri Koruma Kanunu’nun 11. maddesine göre kişisel verileri işlenen ilgili kişi;

●    Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
●    Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
●    Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
●    Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
●    Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
●    Kanun’a ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
●    İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması durumunda buna itiraz etme,
●    Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme 
haklarına sahipsiniz.

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi Şirketimize [email protected] e-posta adresi üzerinden iletmeniz durumunda Şirket talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Şirket tarafından Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.

7. İlgili Kişi Olarak Haklarınıza İlişkin Talepleriniz

Kişisel verilerin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvuruyu yazılı olarak merkez ve merkez dışı örgütlerimize veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da Foneva Portföy Yönetimi A.Ş.’ye daha önce bildirdiği ve kayıtlarda yer alan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle bildirimde bulunabilirsiniz. Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından talebin mahiyetine ve başvuru yöntemine göre, Foneva Portföy Yönetimi A.Ş. tarafından başvurunun Müşteriye ait olup olmadığının belirlenmesi ve böylece haklarını koruyabilmek amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı telefonunuza mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) isteyebilir.
 

Şirketimiz gizlilik ve veri koruma prensiplerini güncel tutmak ve ilgili mevzuata uygun hale getirmek için Kişisel Verilerin Korunması İşlenmesi ve İmha Politikası’nda önceden haber vermeksizin değişiklikler yapma hakkını saklı tutar. Gizlilik ve Çerez Politikası’nı değiştirmeye karar verdiğimiz takdirde, değişen politika web sitemizde ilan edilecektir.