Uygulamayı İndir
Lütfen Bekleyiniz.
Uygulamayı İndir
Foneva Portföy Yönetim A. Ş. 2024 Tüm Hakları Saklıdır

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Lütfen Bekleyiniz.

Gayrimenkul Yatırım Fonları

Gayrimenkul yatırım yonu (GYF), yatırım fonu yapısı kullanılarak finanse edilmiş ve gayrimenkul yatırımı yapmak isteyen yatırımcıları bir araya getiren bir finansal araçtır. Gayrimenkul yatırım fonları genellikle arazi, apartman ve tarım alanına yapılan yatırımları içerir. Bununla beraber çeşitli ticari ve kurumsal mülklere olan yatırımları da kapsayabilir.

GYF'ler nitelikli yatırımcılardan katılma payları karşılığında toplanan paralarla, pay sahipleri hesabına inançlı mülkiyet esaslarına göre Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş varlık ve işlemlerden oluşan portföyü işletmek amacıyla portföy yönetim şirketleri (kurucu) tarafından süreli veya süresiz olarak kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan mal varlıklarıdır.

GYF’lere yatırım yapabilmek için “nitelikli yatırımcı” olma şartı aranmaktadır.

Satış ve dağıtım yetkisine sahip olduğumuz gayrimenkul yatırım fonlarının getirilerine, çok yakında Fonmap mobil uygulaması üzerinden erişebileceksiniz.

Gayrimenkul yatırım fonları yatırımcılar için birçok avantaj sunar. Bunların bazılarını şöyle sıralayabiliriz:

•    GYF’ler, bir mülke değil, muhtelif mülklerden oluşan bir portföye yatırım yaptığı için riski dağıtır.
•    GYF’lere, bir mülk bedeli hatta peşinatından dahi düşük bedellerle katılabilirsiniz.
•    GYF’ler, kurumlar vergisinden istisna tutulmuş olup elde ettikleri kira ve/veya satış karından kurumlar vergisi ödemezler.
•    31.07.2024 tarihine kadar alınan GYF paylarından elde edilecek gelirler için stopaj oranı yüzde 7,5 olarak belirlenmiştir. Bu süre sonrasında edinilecek GYF paylarının efektif stopaj oranı bireysel yatırımcılar için yüzde 10 olacaktır.
•    GYF’ler için yıllık gelir vergisi beyannamesi verilmez.

Bu avantajların yanı sıra, GYF’ler aşağıdaki özellikleri de taşır:

•    GYF’ler, KDV’siz olarak satın aldıkları mülkleri satarken, sadece değer artışına KDV uygularlar. GYF’lerin katılma payı sahiplerine kar dağıtması mümkündür ve dağıtılacak kar paylarından vergi kesilmez.
•    GYF payları teminat gösterilip yeni yatırımlar yapılabilir.
•    GYF katılma paylarınız, Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdinde üye ve hak sahibi yatırımcı bazında izlenir. Bilgilerinize, Merkezi Kayıt Kuruluşu, yargı organları, Sermaye Piyasası Kurulu ve Maliye dışındaki kişi veya kurumlar ulaşamaz.
•    GYF’lerin kredi kullanımı sınırlıdır. Kullanılabilecek kredi tutarı, fon toplam değerinin azami yüzde 50’si kadardır.
•    GYF katılma paylarınızı rehin vererek kredi kullanabilirsiniz.
•    GYF bünyesindeki gayrimenkuller haczedilemez, üzerine ihtiyati tedbir konulamaz ve iflas masasına dahil edilemez.

Not: Gayrimenkul yatırım fonları tapu harcından ve emlak vergisinden istisna değildir. Bu ücretler fon tarafından ödenir, yatırımcı olarak sizin ayrıca bir ödeme yapmanız gerekmez.

Tasarruf sahibinin tasarrufunun profesyonel ve güvenilir yöneticiler tarafından bir varlık havuzu içinde yönetilmesi GYF’lerin en önemli avantajlarındandır. Yatırım fonları genelinde hakim olan temel ilkelerden ‘riskin dağıtılması ilkesi’ sayesinde, bireylerin kendi imkanları ile sağlayamayacakları ölçüde riski dağıtmaları mümkün olur. Benzer şekilde, yatırımcının kendisinin bir gayrimenkulü edinmesinde yapması gerekli işlemler (tapu, harç, vergi, sigorta vb.) fon tarafından yapılır ve profesyonel fon yöneticileri tarafından fonun varlıkları yönetilir.

Gayrimenkul yatırım fonları büyük ölçekli gayrimenkullere likidite kazandırıp gayrimenkullerin menkul kıymetleştirilmesine imkân sağlar.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenmiş olan ve bağımsız denetime tabi olan GYF’ler, yatırımcılara portföydeki varlıkların kira ve satış gelirlerinden gayrimenkul geliri elde etme olanağı sağlar.

Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca, gelişmekte olan bir projeye yatırım yapılamaz. Ancak araziye veya kira getirisi olacak gayrimenkullere veya gayrimenkule dayalı haklara yatırım yapılabilir. Gayrimenkul yatırım fonu portföyüne bitmemiş bir proje dahil edilemediğinden, proje aşamasındaki gayrimenkullere ilişkin risklere maruz kalınmaz.

Gayrimenkul yatırım fonlarında hisse/pay senedi verilmesi söz konusu değildir. Dolayısıyla pay senedi borsalarındaki fiyat hareketlerinin GYF’lere doğrudan etkisi bulunmaz; sadece genel ekonomik şartlar çerçevesinde dolaylı bir etkiye maruz kalınır. Yatırımcılara, fona kaç adet pay ile katıldığını gösteren ve kıymetli evrak vasfında olan katılma belgeleri verilir.

GYF’lerin kârı ve portföylerindeki varlıklardaki değer artışı, portföy değerine yansıtılır ve katılma belgesini fona iade eden yatırımcı alacağını portföy değeri üzerinden alır. Yabancı yatırımcılar açısından da, Sermaye Piyasası Kurulu’nca düzenlenmiş ve denetlenen bir fona yatırım yapmak daha güvenilirdir.

Yabancı yatırımcıların, GYF yatırımlarından elde ettikleri kazançlara, çoğunlukla kendi ülkelerinde vergi avantajları uygulanır. Yabancı yatırımcıların taşınmaz mal edinimine dair hukuki sınırlamalar GYF’lere yatırım yapan yatırımcılar için uygulanmaz. Banka ve geniş yetkili aracı kurumların, portföy saklama kuruluşu olarak devrede bulunması da yatırımcı için güven verici bir başka unsurdur.
 

GYF’lerde fon birim pay değerinin yılda en az bir kere hesaplanması ve nitelikli yatırımcılara bildirilmesi esastır. Bu yüzden yılda en az bir kere fon portföyündeki varlıkların değerlemesinin yapılması gerekir. 

Bununla birlikte, fon yönetimi dönem içinde alım-satıma konu fiyat açıklayacaksa en az bir kere daha değerleme yapılması gerekir ve söz konusu değerlemeyi de genellikle 30/06 döneminde gerçekleştirir. Fon toplam değerinin en az yüzde 80’ini oluşturan gayrimenkul ve gayrimenkule dayalı hakların değerlemesi, SPK tarafından listeye alınmış bağımsız gayrimenkul değerleme şirketleri tarafından gerçekleştirilir. 

Uygulamada tüm GYF’ler günlük referans fiyat açıklar. Ancak, söz konusu fiyat üzerinden katılma payı alım satımı gerçekleştirilmeyebilir, sadece bilgi amaçlı bir fiyat açıklaması olarak yapılarak Takasbank’a bildirilir. Dolayısıyla, fiyatı belirleyebilmek için GYF’lerde günlük değerleme yapılmış olmakla birlikte, fon portföyündeki varlıkların pek çoğunun değeri hisse veya tahvil gibi dalgalanma göstermediği için günlük referans fiyatlar, diğer yatırım araçlarına nazaran daha az volatildir. 
 

GYF katılma payları, Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) bünyesinde, yatırımcılar adına açılmış ayrı hesaplarda kayden izlenir. Dolayısıyla adı “tapu” olmasa da sahip olduğunuz katılma paylarını gösteren kayıtlar, Sermaye Piyasası Kanunu ile yetkilendirilmiş merkezi kurumda, adınıza açılan hesaplarda güvenle tutulur.

Diğer taraftan GYF portföyünde yer alan gayrimenkuller ve bunlara dayalı haklar da tapuda GYF adına tescil edilir. Dolayısıyla, söz konusu gayrimenkulleri portföyünde bulunduran GYF’nin paylarına sahip olduğunuzun ispatı olan bu kayıtlar, ilgili GYF portföyündeki gayrimenkullere dair haklarınızın da güvencesidir.